అ నుండి ఔ అక్షరముల పేరు మీదఉన్నవారు ఇంటికి ఏ వైపు సింహ ద్వారం ఉండాలోతెలుసా|Astro Syndicate

0
290

క నుండి ఇ + అక్షరముల పేరు గలవారు ఇంటికిసింహ ద్వారం ఎటువైపు ఉంటె అష్ట ఐశ్వర్యాలు | Astro Syndicate

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here