చ నుండి జ్ఞా అక్షరముల పేరు గలవారు ఇంటి సింహ ద్వారం ఏ వైపు ఉంటే వారికి శుభమా అశుభమా ?|Astro Syndicate

0
275

ట నుండి ణ అక్షరములపేరు గలవారు సింహ ద్వారం ఉత్తరాన ఉంటే ఎంత నష్టమో తెలుసా |Astro Syndicate

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here